Zapytanie ofertowe

9 kwietnia 2021r.

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie innowacyjnego narzędzia HR w środowisku pracy zdalnej”
dla firmy: New Entertainment Tomasz Pająkowski

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Rodzaj zamówienia

Usługi.

 1. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Zamówienie jest definiowane poprzez kody CPV jako:

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający

New Entertainment Tomasz Pająkowski

 1. Beskidzka 1/49

85-166 Bydgoszcz

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu mechanizmu gry online dla klienta biznesowego.

Założenia projektowe:

 1. Mechanizm będzie dostosowany do uczestników w różnym wieku, różnym stopniu zaszeregowania w organizacji i różnym potencjale intelektualnym.
 2. Mechanizm wpisywać się będzie w zyskujące na znaczeniu trendy wielopokoleniowości i interkulturowości w biznesie.
 3. Mechanizm wykorzystywać będzie wiedzę z takich dziedzin, jak: projektowanie gier i grywalizacja, psychologia poznawcza, psychologia zachowań organizacyjnych oraz dobre praktyki w budowaniu zespołów, diagnoza osobowości.
 4. Planowana gra to system wielopoziomowych testów w formie quizów, zagadek, ankiet, których celem z jednej strony jest agregacja wiedzy o zespole, z drugiej ocena osobowości oraz stylu działania pracownika.
 5. Gra zakłada postać moderatora angażującego uczestników na poszczególnych jej etapach podczas sesji na żywo. Moderatorem może być bezpośredni przełożony lub osoba z działu HR. Uczestnicy, odpowiadając na serie unikalnych testów (gier) będą budować wewnętrzny know-how o zespole, którego są częścią. Dzięki temu stają się jednocześnie graczami, jak i respondentami. Wiedza o zespole będzie rosła z biegiem czasu, a każdy z uczestników będzie widzieć postępy całego zespołu w dedykowanej do tego aplikacji. Wyniki przedstawiane będą w postaci czytelnych raportów w postaci diagramów, wykresów i tabel. – Quizy, testy, zagadki, ankiety i gry opracowywane będą przy współpracy ze specjalistami z zakresu HR oraz grywalizacji. Dzięki temu w firmie stworzy się wirtualna przestrzeń dla zespołu, który w bezpieczny, aktywny oraz innowacyjny sposób w jednym miejscu będzie zbierał wiedzę o sobie. Pozyskana wiedza posłuży do poprawy komunikacji, atmosfery, współpracy, zażyłości relacji, a tym samym zwiększenia efektywności zespołu jako zbioru pracowników o różnorodnych cechach osobowościowych. Dane (odpowiedzi), będą na bieżąco przetwarzane, co pozwoli aktualizować spływające informacje.
 6. Gra oparta zostanie o aplikację na telefon, która bazować będzie na algorytmach i mechanizmach matematycznych pozwalających na sprawne jej przeprowadzenie.

HARMONOGRAM:

 1. Opracowanie prototypu mechanizmu
 2. Opracowanie 10 pakietów gier opartych na wiedzy z HR
 3. Testy w warunkach laboratoryjnych
 4. Testy w środowisku rzeczywistym, w kraju i zagranicą (w tym badania fokusowe oraz wywiady pogłębione z uczestnikami testów)
 5. Opracowanie finalnego mechanizmu
 6. Opracowanie aplikacji
 7. Opracowaie graficzne

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oferentem może być Jednostka Naukowa w rozumieniu regulaminu Konkursu Voucher Badawczy (aktualizacja na dzień 11.09.2019) tj. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym „System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:

1) uczelnie;

2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;[…]

4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;

5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;

7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”; […]”.

Weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

 1. Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zamówienia stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
 2. Posiadania odpowiedniego potencjału badawczego, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
 3. Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w ramach postępowania ofertowego zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, również skutkuje wykluczeniem Wykonawca z udziału w postępowaniu.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Ofertę można składać do dnia 04.2021. do godz. 13.00
 • osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres biura firmy: ul. Beskidzka 1/49, 85-166 Bydgoszcz. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: Oferta na realizację zamówienia dotyczącego wykonania usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” : „Opracowanie innowacyjnego narzędzia HR w środowisku pracy zdalnej”. Liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego,
 • drogą mailową na adres: tomaspajakowski@gmail.com, w tytule wpisując: OFERTA na realizację usługi B+R (Voucher Badawczy), projekt : „Opracowanie innowacyjnego narzędzia HR w środowisku pracy zdalnej”. Liczy się data otrzymania dokumentów na skrzynkę mailową Zamawiającego.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
 5. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1),  zawartych
  w ofercie oraz załącznikach do niej.
 6. Treść oferty musi odpowiadać treści postępowania.
 7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez potencjalnego Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
 9. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni Oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze.
 11. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (https://newentertainment.pl/zapytanieofertowe). Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny brutto złożonej oferty.
 12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 13. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
 14. Do „Formularza oferty” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania należy dołączyć:
 15. Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
 16. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
 17. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 18. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 19. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 20. Ceną oferty jest cena brutto.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
 • zostanie złożona po terminie składania ofert;
 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 • nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:

cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100% .

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

– Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;

– Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 100, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty

W/w kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia to 16.07.2021.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia.

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. INFORMACJE KOŃCOWE
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, szczególnie w przypadku, nieotrzymania dofinansowania w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności
  i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw
  w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 1. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 2. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
 • gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
  w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
 • z powodu okoliczności działania siły wyższej,
 • w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
 1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych jest:

Tomasz Pająkowski, tel. +48 880 478 093

Pytania i wątpliwości należy kierować drogą e-mailową na adres: tomaspajakowski@gmail.com

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3