Zapytanie ofertowe

9 kwietnia 2021r.

“W związku z zapytaniem ofertowym dotrealizacji przedsięwzięcia pn. “Opracowanie innowacyjnego narzędzia HR w środowisku pracy zdalnej” w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
i zapytaniem ofertowym wysłanym do Państwa w dniu 9 kwietnia 2021 r.,

pragnę poinformować, że w odpowiedzi na to zapytanie wpłynęła jedna oferta. Spełniła ona wszystkie wymagania i tym samym uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Ofertę przygotowała Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Z jednostką tą w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację.”