INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ O WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 19.09.2019 r. Zamawiający, tj. NEW ENTERTAINMENT Tomasz Pająkowski

dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert w postepowaniu ofertowym dla przedsięwzięcia pt. „Opracowanie innowacyjnego mechanizmu gry” wykonywanego w zakresie grantu w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Liczba przyznanych punktów:

100,00 pkt.

Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki postawione w postępowaniu z dnia 05.09.2019  i jako najkorzystniejsza – została wybrana.